Bekuck dir Zem Rodt                                 Straßennamen

 

vahn Noh

 

 

 

 

  

 on vahn Wegd

Hej, dee Rödder Skyline

 

 

 

 

 

 

 

 

On och dat wor Zemrodt

van der ahler boss zer nöjer Kirich

on doh drömm erömm

 

        

et Doref eraaf bij Wonterdach                    Dee ahl (2.)Kirich vahn bussen on bonnen       D‘ Doref vahm Bochenbärich gesehn           honne laans d' Doref Wäch nom 'Tomberg'     Zem Rodt on dee 60er Johren (ohnen Turem)                                                                                    .